Kosten ISO 9001 certificering

ISO 9001 certificering invoeren - kosten / resultaten

Kosten ISO 9001 certificering
ISO 9001 certificering norm snel en praktisch in laten invoeren? 
De ISO 9001 certificering norm en kwaliteits-management invoeren, de ISO 9001 certificering eisen in uw organisatie implementeren en het ISO 9001 certificaat behalen, kan praktisch, professioneel en zo snel als u dat wilt, worden gerealiseerd!

Het ISO 9001 certificering project is duidelijk en praktisch van opzet. "ISOMANAGEMENT" zet het gehele ISO-9001-kwaliteitsmanagementsysteem volgens de ISO 9001 certificering standaard, regels, voorschriften en richtlijnen voor u op zodat uw organisatie in één keer voldoet aan ál de eisen van de ISO 9001 certificering norm voor kwaliteitssystemen. Wij doen dit op basis van interviews met u en uw werknemers. Het ISO 9001 certificaat is dan snel en tegen betaalbare kosten en investeringen behaald. 

ISO 9001 certificering invoering
Dus wij doen het werk voor de ISO 9001 certificering voor u, zoals het beschrijven en documenteren van de organisatie en processen in procedures en het opzetten van het kwaliteitshandboek voor de ISO 9001 certificering.
Logisch, wij hebben 40 jaar ervaring in het bouwen, documenteren, ISO 9001 systemen invoeren, ISO 9001 certificering aanvragen en het begeleiden bij de ISO 9001 norm certificering audit door een betrouwbare objectieve onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificatie-instelling. Wij garanderen het behalen van het certificaat na de externe audit (het examen) door zo'n instelling.
Dus voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke managementsysteem eisen uw organisatie allemaal moet voldoen voor deze ISO 9001 certificering normen.
De kosten om de NEN-EN ISO 9001 certificering norm in de organisatie in te voeren zijn op deze efficiënte manier lager dan u had ingeschat.
De ISO 9001 certificering-resultaten in management, structuur en winst zullen na ISO 9001 certificatie ook beter zijn dan u had verwacht.

ISO

ISO International Standardization Organization

ISO (I.S.O. ofwel International Standardization Organization) is de ISO-organisatie in Genève. De ISO is een internationale organisatie die de ISO certificering normen vaststelt.
De ISO is een samen-werkingsverband van nationale standaardisatie-organisaties in 157 landen.              De afkorting ISO is afgeleid van het Griekse isos, wat gelijk betekent. Isonormen of standaarden stellen gelijke eisen aan organisaties die een ISO certificaat willen behalen

Er zijn ISO-normen voor producten, diensten en voor managementsystemen zoals de ISO-9001, de norm voor kwaliteitsmanagement. Het doel van uw ISO gecertificeerd managementsysteem is het behalen van de doelstellingen van de organisatie door te zorgen voor tevreden klanten.
De ISO 9001 is de internationale ISO-norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.
Naast de norm voor ISO 9001 certificering (NEN-EN-ISO-9001:2015) voert "ISOMANAGEMENT" op dezelfde manier ook de volgende ISO certificering-normen -standaards -keurmerken en andere schema's in:

 • ISO-27001 certificering-norm voor informatieveiligheid en gegevens beveiliging;
 • ISO-14001 norm voor milieuzorg en duurzaamheid certificatie;
 • ISO-45001 certificering-standaard voor arbomanagement;
 • diverse BRL normeringen;
 • VCA VCU checklist etc..

ISO certificering

iso certificering

ISO certificering, hercertificering of certificatie (>>ISO certificering) van uw organisatie of onderneming is een controle door een externe onafhankelijke ISO certificering- of ISO certificatie-instelling (CI). Deze ISO certificering - instelling stelt vast of het te certificeren bedrijfskwaliteitssysteem voldoet aan de certificatie-eisen van de ISO certificering-norm.

De ISO certificatie-auditor of het ISO certificatieteam van een geaccrediteerde ISO certificatie-instelling (CI) beoordeelt het managementsysteem van de organisatie via een externe ISO certificatie-audit in twee fasen.
ISO certificering fase 1
In de eerste ISO certificeringfase beoordeelt de certificatie-auditor de documentatie van de contextanalyse. De ISO certificeerder controleert de directiebeoordeling, kwaliteits-doelstellingen en resultaten en de interne audits. De certificering-auditor chekt verder of alle ISO certificatienorm eisen in de organisatie zijn geïmplementeerd.
ISO certificering fase 2
Tijdens de tweede certificatiefase van de ISO certificeringaudit beoordeelt de certificatie-auditor de implementatie. De certificatie-auditor controleert de effectiviteit van het managementsysteem van de organisatie. De certificeerder legt in het auditrapport naar het certificatie-instituut vast of er voldoende informatie is om als bewijs te dienen voor de conformiteit van het te certificeren managementsysteem met de eisen van de certificeringnorm. Na een positief certificeringsbesluit van de certificeringscommissie of de certificatiemanager van het CI (Certificering Instituut) ontvangt de organisatie het certificaat en is dan "gecertificeerd".

Tijdbesteding ISO 9001 certificering invoeren

iso 9001 certificering

Een indicatie voor de tijdbesteding van het ISO-traject van ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie is als volgt:
ISO 9001 certificering (invoering ISO 9001 kwaliteitssysteem) voor een organisatie van 20 medewerkers volgens de actuele ISO 9001 certificering norm (NEN-EN-ISO-9001: 2015) is in ca. 5 dagen gereed voor ISO 9001 geaccrediteerde certificatie audit. Voor certificeren is gedocumenteerd bewijs van voldoen aan de norm eisen vereist.
Bij 50 tot 100 medewerkers is het ISO-9001 kwaliteitsmanagement systeem in ca. twee weken gereed voor het ISO 9001:2015 certificatie-onderzoek.

Hoe doen we dat?

Wij doen dit: Wij zetten het ISO 9001 kwaliteitssysteem bij u op, op basis van interviews met u en uw medewerkers. Dus wij doen het werk voor u !

ISO 9001 kwaliteitsmanagementsysteem invoering:

We stellen samen met u de door de ISO 9001 kwaliteitsnorm geëiste contextanalyse en wensen en verwachtingen van belanghebbenden vast. De door de ISO 9001 norm geëiste analyse, missie en visie en de doelstellingen van de organisatie stellen we samen met u op.
Wij beschrijven de processen in ISO 9001 procedures volgens de ISO 9001 standaard met het ISO 9001 kwaliteitsbeleid, ISO 9001 norm gevraagde procedures voor ISO 9001 kwaliteitszorg en ISO 9001 kwaliteitsborging. We analyseren en beoordelen met u het behalen van resultaten van de ISO 9001 kwaliteitssysteem processen.
Wij voeren de ISO 9001 interne audit uit en samen met u de management review of directiebeoordeling die de nieuwe kwaliteitsdoelstellingen opleveren.

Wij stellen het ISO 9001 kwaliteitshandboek op dat voldoet aan de eisen van de 9001 certificatie norm met daarin onder andere:

 • een duidelijk overzicht van de opbouw van ISO 9001 kwaliteitssysteem;
 • het ISO 9001 processchema en het toepassingsgebied;
 • het ISO 9001 kwaliteitsbeleid m.b.t. kwaliteit, betrouwbaarheid en de manier van leiding geven en verbeteren;
 • de ISO 9001 planning m.b.t. kansen en risico’s voor kwaliteit, organsatie en belanghebbenden;
 • een overzicht van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden volgens de ISO 9001 kwaliteitsnorm;
 • een overzicht van de ISO 9001 procedures (afwijkingen, kwaliteitsregistraties, directiebeoordeling);
 • een overzicht van uw werkprocessen in het kwaliteitssysteem;
 • advies bij controle op conformiteit met wet- en rgelgeving;
 • een overzicht van de ondersteunende processen; en
 • alle verdere, door de ISO 9001 kwaliteitsnorm en voor het ISO certificaat gevraagde, systeem informatie.

Uitvoeren van acties voor ISO 9001 certificering

Daarnaast voeren we samen een aantal acties met u uit, die gevraagd worden voor de ISO 9001 certificering norm en gecontroleerd zullen worden door de ISO 9001 certificeerder, tijdens de 2 fasen van de ISO 9001 certificatie-audits zoals:

 • context en stakeholder analyse;
 • register van risico's en kansen;
 • doelstellingen en strategie opstellen;
 • directiebeoordeling, interne audit en leveranciersbeoordeling;
 • klanttevredenheidsanalyse en organisatie, diensten en producten verbetering; en
 • andere acties die we tijdens de invoering van ISO 9001 certificering tegenkomen.

Dat is veel. Duurt dat lang?

Welnee! Onze ervaren adviseurs, die dagelijks bezig zijn met de ISO 9001:2015 certificeringadvies, zorgen er in een vlot tempo (en dus lage kosten) voor, dat alle door de herziene NEN EN ISO 9001:2015 certificeringnorm geëiste voorwaarden worden ingevuld.
Dit duurt slechts enkele dagen EN .....
..wij zorgen er voor dat dit NEN-ISO-9001:2015 gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem bij u past alsof u het zelf had bedacht.

Conclusie:
Voor u geen gedoe, niet uitvinden aan welke norm-eisen u voor het ISO 9001 certificaat allemaal moet voldoen en hoe u dit praktisch moet uitwerken om de ISO 9001 certificering succesvol te maken.

Voor een mondelinge uitleg waar u direct alle antwoorden krijgt of voor een offerte voor de investeringskosten in ISO 9001 certificering en ISO 9001 certificatie gaat u naar
>> INFORMATIEF GESPREK EN / OF INFO EN / OF DIRECT EEN OFFERTE VOOR DE ISO 9001 CERTIFICERING INVOERINGSKOSTEN.

Wat kost ISO 9001 certificering?

De ISO 9001 certificering invoeringskosten zijn te verdelen in drie posten:

 1. Invoeringskosten (advieskosten) ISO 9001 certificering;
 2. ISO 9001 certificatiekosten; en
 3. Onderhoudskosten ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem

Voor de advieskosten voor ISO 9001 certificering kunt  u HIER een offerte opvragen.

1. Kosten invoering ISO 9001 certificering

De kosten voor de ISO 9001 certificering invoering zijn de advieskosten die u investeert om de ISO-9001 certificatie eisen in te voeren.
Deze ISO-9001 certificering advieskosten zijn een minder grote investering dan u had verwacht.

De invoeringskosten voor ISO 9001 certificering voor uw organisatie

De financiële kosten voor ISO 9001 certificering bedragen voor een handelsorganisatie van 1 (ZZP, eenmanszaak, free-lancer) tot 15 werknemers (MKB) ca. € 1700,- tot 4100,- euro.
De kosten / investeringen voor ISO 9001 certificering invoeren voor een organisatie van 50 fte bedragen vanaf ca. € 6600,- euro. 
Meer bedragen, kosten in tijd en geld, 
prijsindicaties en invoeringskosten ISO 9001 certificering of een offerte vraagt u hier op >> Kosten ISO 9001 certificering invoeren.

Invoeringskosten ISO certificeringen 14001, ISO 45001 of ISO 27001

De invoeringskosten van ISO certificering 27001 norm voor informatiebeveiliging voor de veiligheid en integriteit van uw vertrouwelijke informatie, de kosten voor ISO certificering 14001 milieuzorg en de kosten voor ISO certificering norm 45001 voor arbomanagement  zijn minder makkelijk in te schatten.
Voor een kostenberekening voor deze ISO certificeringen is hier meer informatie nodig via een telefonisch gesprek of een kort bezoek aan uw organisatie.

Kosten ISO-9001-certificering in tijd

De totale ISO-9001-certificering-kosten in tijd blijven voor u altijd beperkt.
Voor een organisatie van 20 medewerkers is uw ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagement-systeem normaal gesproken in 5 dagen gereed voor de ISO 9001 certificatie-audit.
Bij 50 tot 100 medewerkers kost het opzetten van een ISO 9001 certificeerbaar management systeem ca. twee weken.

2. Kosten ISO 9001 geaccrediteerde certificering audit

Naast de invoeringskosten van de ISO 9001 kwaliteitsnorm zijn er de kosten voor de beoordeling of de organisatie aan de ISO 9001 norm eisen voldoet.

Deze ISO 9001 kwaliteitssysteem controle, ofwel de ISO 9001 certificering-audit van het managementsysteem, wordt uitgevoerd door een onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstelling. De kosten voor de ISO 9001 certificering audit, die een ISO 9001 geaccrediteerde certificeringinstelling berekent, zijn afhankelijk van veel factoren. 

De certificeringinstellingen moeten wel gekwalificeerd (geaccrediteerd) zijn voor de ISO 9001:2015 kwaliteitsmanagementsysteem certificatie norm.
Geaccrediteerde certificeringinstellingen moeten voldoen aan de eisen opgesteld door de RvA (
Raad van Accreditatie). De RvA toetst de ISO 9001 certificeringinstellingen. Deze beoordeling is voor u een waarborg en een garantie voor onafhankelijkheid en deskundigheid van deze instellingen.

Wij hebben goede relaties met meerdere onafhankelijke geaccrediteerde ISO 9001 certificeringinstellingen waardoor we een goede keuze kunnen maken en een scherpe prijs voor u kunnen bedingen voor de contractkosten die een een certificeringinstelling berekent. 
Contracten voor ISO 9001 certificering met certificerings-instellingen zijn altijd 3-jaars contracten.
Voor meer info over de ISO 9001 certificeringaudit-kosten, gaat u naar >> 
auditkosten voor de externe certificeringaudit voor de ISO 9001-norm

De kosten in tijdsbesteding voor de ISO 9001-certificeringaudit door het ISO 9001 certificatie-instituut bedragen circa 2 a 3 dagen.

3. Kosten onderhoud ISO 9001 gecertificeerd managementsysteem

De kosten voor onderhoud van uw ISO 9001 gecertificeerde managementsysteem zijn verwaarloosbaar wanneer u dit vergelijkt met de opbrengsten van een management-systeem voor meer structuur in de organisatie en verbeteringen van de resultaten.

Offerte invoeringskosten ISO 9001 certificering in uw organisatie

Een offerte voor de financiële invoeringskosten van het NEN-EN-ISO 9001 certificering-traject specifiek voor uw organisatie vraagt u hier op:
>> 
Offerte en kosten berekening advieskosten ISO-9001-certificering.

Wilt u direct weten wat het totale kostenplaatje is, een inschatting van het budget in tijd en geld, om het ISO 9001:2015 certificering (of een andere ISO-certificering-norm) in te voeren in uw organisatie? 

Bel dan voor directe antwoorden op uw vragen over ISO-certificering kosten of voor het inplannen van een informatief gesprek of een gratis inventarisatie met een van onze adviseurs.